Korian Home Care eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

1. Verzamelde gegevens en gebruik ervan

De meeste informatie is op of via de Korian Home Care website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In dat geval verzamelt Korian Home Care geen persoonsgegevens. Wel kan Korian Home Care evenwel bepaalde informatie registreren voor statistische of administratieve doeleinden of om haar website te verbeteren, zij het dan zonder dat deze informatie persoonsgegevens onthult of individuele bezoekers identificeert. Informatie hierover vindt u in de cookie policy.

Deze Privacy Policy verduidelijkt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

In bepaalde gevallen wordt u verzocht persoonlijke informatie te verstrekken. De persoonlijke informatie die u in dat geval verstrekt, wordt door Korian Home Care in haar databanken bewaard. Door op dit verzoek in te gaan, geeft u Korian Home Care de  toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te registreren en te gebruiken. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere vennootschappen van de Korian Home Care en Senior Living Group.

2. Toegang tot gegevens, verbetering en vragen

Voor zover u uw identiteit bewijst, kunt u uw geregistreerde gegevens op elk ogenblik raadplegen, wijzigen of aanvullen door eenvoudig daarom te verzoeken op dpo@korian.be of telefonisch op +32 3 303 96 60.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Korian Home Care bevat verschillende juridische entiteiten die voor de verwerking van uw persoonsgegevens instaan (thuisverpleging, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetshulp via dienstencheques, …). Daarnaast is ze ook de jongste activiteit van Senior Living Group, markleider in de ouderenzorg met residentiële activiteiten (woonzorgcentra, kortverblijf,assistentiewoningen, dagverzorging, …). Deze persoonsgegevens kunnen gedeeld worden onder deze entiteiten.

4. Privacyverklaring voor toekomstige klanten

De volgende persoonsgegevens worden verzameld van toekomstige klanten : naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, rijksregisternummer*, contactpersoon, beperkte gezondheidsgegevens* (*indien nodig). Daarnaast noteren we de gegevens die u ons zelf toevertrouwt om te kunnen ingaan op de aanvraag tot hulpverlening. Wij kunnen deze gegevens rechtstreeks van de klant dan wel van externe zorgverleners ontvangen, bijvoorbeeld ziekenhuizen waarop de klant een beroep heeft gedaan.
Deze gegevens worden bewaard gedurende zes maanden na het laatste contact met de klant.

5. Privacyverklaring klanten Korian Home Care

6. Privacyverklaring voor de gebruikers van de website

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, … diverse gegevens om op uw verzoek te kunnen ingaan. Deze persoonsgegevens worden zes maanden bewaard na laatste contact.

De gegevens – voornamelijk uw contactgegevens – die u via deze formulieren met ons deelt, worden uitsluitend door ons verwerkt om gevolg te kunnen geven aan uw verzoeken.

Wij verduidelijken in al onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. Het staat u bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen, tenzij de invoer ervan verplicht is.

7. Privacyverklaring voor sollicitanten

De persoonsgegevens van sollicitanten worden verzameld om gevolg te geven aan zijn sollicitatie en de kandidaat toegang te verlenen tot andere functies binnen de groep. Wij bewaren deze gegevens in onze databank tot zes maanden na de beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Volgende gegevens worden daartoe verwerkt: contactgegevens (naam, adres, telefoon- of GSM nummer, e-mailadres), loopbaanoverzicht, opleidingsoverzicht en specifieke informatie met betrekking tot de functie en andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt. Korian Home Care gebruikt deze gegevens om met de sollicitant te communiceren en de aanwervingsprocedure vlot te laten verlopen. Binnen Korian Home Care zijn de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor de personen die deze gegevens nodig hebben voor de aanwervingsprocedure.

Naast de gegevens die Korian Home Care rechtstreeks van sollicitanten ontvangt, kunnen er ook andere gegevens toegevoegd worden van derden, bijvoorbeeld uitzendkantoren of selectiekantoren en publiek toegankelijke bronnen.

8. Privacyverklaring voor vrijwilligers

Korian Home Care bewaart en verzamelt onder meer de volgende gegevens over vrijwilligers: naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens, badgegegevens. Wij kunnen ook foto’s en andere reproducties verzamelen die verband houden met de activiteiten van onze vennootschap. Het kan ook zijn dat we, binnen de wettelijke grenzen, gevoelige gegevens verzamelen die nodig zijn met het oog op de samenwerking (bv. attest van goed gedrag en zeden, …).

Informatie/mededelingen kunnen uitgewisseld worden via e-mails, sms-berichten enz. Korian Home Care heeft deze gegevens nodig om contact op te nemen met de vrijwilliger en de communicatie vlot te laten verlopen. Korian Home Care sluit met elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met: de overheid voor de registratie van kwaliteitsindicatoren; verzekeringsmaatschappijen; het sociaal secretariaat; HR-medewerkers; managers van onze vennootschap en de groep waartoe wij behoren (in binnen- of buitenland); externe consultants en adviseurs. Korian Home Care bewaart deze gegevens tot het verstrijken van de verjaringstermijn van enige vordering die (on)rechtstreeks berust op uw vrijwilligersovereenkomst.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Conform de wetgeving inzake gegevensbescherming neemt Korian Home Care de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen gelden voor zowel persoonsgegevens die op papier bijgehouden worden, als voor persoonsgegevens die langs elektronische weg verzameld en verwerkt worden.

De derden-dienstverleners op wie wij een beroep doen, zijn ook wettelijk en contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

10. Uw rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in onze Belgische wetgeving worden specifieke rechten verleend aan betrokkenen.

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op inzage: u hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens die de onderneming bewaart en verwerkt;
  • Recht op rectificatie (aanpassing): u hebt het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien deze onjuist blijken te zijn;
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking: u kunt ons bijvoorbeeld vragen de marketingcommunicatie op elk ogenblik stop te zetten;
  • Recht op intrekken van de toestemming: u hebt het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking in te trekken;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): u hebt het recht om bij de GBA hier een klacht in te dienen indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden behandeld door de onderneming.

U kunt ook de volgende rechten uitoefenen met beperkte toezegging afhankelijk van de wettelijke verwerkingsgrond en de wettelijke bewaartermijnen:

  • Recht op wissing: u mag de onderneming vragen uw persoonsgegevens te wissen;
  • Recht op beperking van de verwerking: u mag vragen de verwerkingen van uw persoonsgegevens te beperken;
  • Recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd en machineleesbaar formaat dan wel in een ander standaardformaat dat leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als u een beroep wilt doen op deze rechten, stuur ons dan een e-mail of schrijf ons naar het onderstaande adres met de nodige identiteitsgegevens (afschrift voorkant identiteitskaart en telefoonnummer):

Korian Belgium nv
Ter attentie van de Data Protection Officer
Satenrozen 1B
2550 Kontich
dpo@korian.be

Onze organisatie zal binnen één maand na ontvangst antwoorden. Als wij deze termijn niet kunnen halen of uw aanvraag moeten weigeren, nemen wij contact met u op om de nodige uitleg hieromtrent te vertrekken.

11. Wijzigingen in deze Privacy Policy

Korian Home Care heeft het recht deze Privacy Policy te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De meest recente tekst is steeds de versie die u terugvindt op de website van Korian Home Care. Alle wijzigingen in de Privacy Policy worden van kracht op het moment dat de aangepaste Privacy Policy op de website gepubliceerd wordt. Door gebruik te maken van de diensten van Korian Home Care, geeft u te kennen akkoord te gaan met de aangepaste Privacy Policy.

12. Vragen of klachten

Hebt u vragen over onze Privacy Policy of over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens? Neemt u dan gerust contact met ons op per e-mail: dpo@korian.be.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Stand per juni 2021.